เว็ปไซด์อย่างเป็นทางการของISPA

CONTACT
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

日本語

ENG

PRIVACY POLICYนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราบริษัทISPA (หรือผู้ให้บริการ) มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า(หรือผู้ใช้บริการ) ที่มาใช้บริการเรา

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมจากการติดต่อสอบถามเข้ามาบนหน้าเว็ปไซด์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ครอบครัว อีเมลล์ ไอดี ไอพีแอดแดรส ชื่อบริษัท ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรบริษัท ข้อมูลโฮมเพจที่เข้าเยี่ยมชม เรื่องร้องเรียน เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากการรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างน้อย1หรือ2ขึ้นไป

2.วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราISPA จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าที่ติดต่อสอบถามเข้ามา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

(1)สำหรับให้บริการนี้
(2)สำหรับนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ป้องกันการใช้งานที่ละเมิดต่อข้อกำหนดบริการนี้
(3)สำหรับจัดทำข้อมูลทางสถิติเช่นรูปแบบการใช้งานของลูกค้า (แต่การจัดทำข้อมูลนี้ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)
(4)เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานของลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบริการนี้
(5)สำหรับใช้ในการส่งอีเมลล์ ยืนยันการสมัครใช้บริการเพื่อจัดส่งอีเมลล์อิเล็กทรอนิค
(6)เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็ปไซด์ บริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดส่งข้อมูลบริษัทหรือองค์กรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเริ่มต้น
(7)เพื่อสามารถให้บริการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

3.ข้อจำกัดการใช้งาน

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้จากการใช้บริการ จะนำไปใช้ในขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

กรณีเห็นชอบตามกฎหมาย
กรณีนำไปใช้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลและการร้องขออนุญาตนั้นเป็นไปได้ยาก
กรณีมีความจำเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยของประชาชนหรือส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กและการร้องขออนุญาตนั้นเป็นไปได้ยาก
กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดโดยองค์กรระดับชาติหรือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายและมีการประเมินความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานและได้รับความยินยอมจากตัวบุคคล

4.วิธีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการนี้ สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆจะดำเนินการด้วยวิธีการที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ไม่ให้ขัดต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ

5.การแจ้งเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีความจำเป็นต้องร้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ เราจะมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์การขอใช้ข้อมูลนั้นอย่างเปิดเผย แม้แต่กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การให้บริการนี้ก็จะมีการแจ้งอย่างเปิดเผย

6.การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

7.ตัวแทนให้บริการแทนเรา

เรามีการมอบหมายแก่ตัวแทนผู้ให้บริการ ในกรณีนี้จะมีการทำสัญญากับตัวแทนให้บริการเพื่อปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม

8.การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยทั่วไปเราจะไม่มีการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีมอบหมายให้ตัวแทนของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้และต้องให้ข้อมูลส่วนที่จำเป็นสำหรับดำเนินการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลและเปิดเผยเป็นข้อมูลทางสถิติได้
กรณีมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการ
กรณีได้รับอนุญาตให้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลได้ตามกฏหมาย

9.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะมีการเปิดเผยกรณีได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ เราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนได้
เช่นกรณีมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือตัวผู้ใช้บริการ
กรณีการเปิดเผยข้อมูลนั้น อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเรา
กรณีการเปิดเผยนั้นขัดต่อกฎหมาย

10.การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีการร้องขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้บริการ เราจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการก่อน จึงดำเนินการแก้ไขตามที่ร้องขอ

11.การใช้คุ๊กกี้(Cookies)

บริษัทจะใช้คุกกี้ในการรวบรวม จัดการข้อมูล แอพพลิเคชั่นและข้อมูลผู้ใช้ต่างๆที่เข้ามาชมเว็บไซด์และใช้บริการ โดยผ่านAdvertising Identifier(IDFA)จากบริษัทAppleและAdverstising ID(AAID)ของบริษัทGoogle จะทำให้บริษัทสามารถบันทึกและจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ ทั้งนี้ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคล แต่บริษัทจะนำข้อมูลที่คุ๊กกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปปรับปรุงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงโฆษณาให้เหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์และวิธีการใช้งาน ดังต่อไปนี้

บันทึกการตั้งค่าพื้นฐาน
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้คุกกี้เพื่อช่วยบันทึกการตั้งค่าได้

ทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานและพิจารณาการปรับปรุงบริการ
เราใช้บริการGoogle Analytice ของบริษัทGoogleเพื่อช่วยในการประมวลผลและทำความเข้าใจลักษณะการให้บริการ เพื่อจะนำไปปรับปรุงพัฒนาบริการให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้งานมากที่สุด Google Analytics จะใช้คุกกี้ช่วยในการประมวลผลลักษณะการใช้บริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่Googleใช้ในการรวบรวมและเข้าถึง จะกำหนดตามข้อตกลงใช้บริการGoogle AnalyticsและGoogle Privacy Policy

ข้อตกลงใช้บริการGoogle Analytics อ้างอิงได้ที่
https://www.google.com/analytics/terms/jp.html

Google Privacy Policy อ้างอิงได้ที่
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/

หากต้องการปิดการทำงานGoogle Analytics สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Google Analytics Opt-out Add-on ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หลังจากนั้นสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าAdd-on ในเว็ปเบราว์เซอร์ได้

Google Analytics Opt-out Add-on
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ ในกรณีที่ปฏิเสธไม่รับคุกกี้อาจจะมีบางส่วนของบริการหรือการตั้งค่าบางตัวที่อาจจะไม่สามารถใช้งานได้

12.ขอบเขตความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม ในกรณีต่อไปนี้

กรณีผู้ใช้งานมีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเองโดยใช้ฟังก์ชั่นบริการของเราหรือโดยวิธีการอื่นๆ
กรณีถ้าข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้งานเองลงในบริการของเรา

13.การติดต่อสอบถาม

เราขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ถูกเปิดเผย จะรับรู้เฉพาะตัวผู้ใช้งานเท่านั้น เว้นแต่กรณีส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเรา กรุณาตรวจสอบรายละเอียด การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกตามข้อกำหนดของเรา
ถ้ามีข้อสงสัยต้องการที่จะเข้าถึงการตรวจสอบแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องตัวผู้ใช้งาน สามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ คลิกเพื่อติดต่อสอบถาม

14.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบางส่วนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งในหน้าเว็บไซด์นี้